From 5 June 2019

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Ustawa stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej ceny. Nie pokazuje natomiast praktycznych procedur oceny zasobów. Kwota, na jaką przygotowywana jest rezerwa, winna być jak najbardziej odpowiednim szacunkiem nakładów nieodzownych do spełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli sumą, jaką jednostka zapłaciłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, czy też uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym terminie.

Read more