Tagged piec

piec

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Ustawa stanowi, iż rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej wartości. Nie wskazuje natomiast konkretnych sposobów wyceny rezerw. Wielkość, na którą tworzona jest rezerwa, powinna być jak najbardziej właściwym szacunkiem nakładów nieodzownych do wypełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli kwotą, którą firma uiściłaby w ramach zrealizowania obowiązku na dzień bilansowy, albo zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym terminie.

Read more