odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Pierścień zabezpieczający
Prawo stanowi, iż rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Nie pokazuje jednakże praktycznych sposobów oceny zasobów. Suma, na którą przygotowywana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej właściwym szacunkiem nakładów koniecznych do spełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, czyli sumą, którą firma zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, czy też uiściłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym czasie.

Read more